Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: Jan Havel, Smetanova 1058, Kladno, 27201 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Název zboží:  .....................................................................

Číslo dokladu (objednávka/dodací list/faktura):

............................................................................................

Datum nákupu: ...................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Email a telefon spotřebitele: …...........................................

Datum a místo: .........................................................

Podpis kupujícího spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Herní prostor, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak 14 dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující písemně na adresu sídla e-shopu nebo elektronicky na e-mail info@herniprostor.cz.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu e-shop bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí e-shop kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. E-shop není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.