Reklamační řád

Jan Havel, Smetanova 1058, 27201 Kladno, Živnostenský list č. 05404924,

DIČ: CZ8908090488

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z vadného plnění (dále Reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 15. 1. 2015.

2. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY V TĚCHTO PŘÍPADECH

  • Je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
  • Vada vznikla na věci opotřebením způsobem obvyklým užíváním, nebo vyplývá- li z povahy věci.
  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, či mechanickým poškozením.
  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku.

Má-li věc vadu, za kterou prodávající zodpovídá, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v obchodě Herní prostor, Žižkova 336, 27201 Kladno nebo poštou na fakturační adresu Smetanova 1058, Kladno 27201, případně skrze email reklamace@herniprostor.cz. Ve všech případech je nutno vyplnit reklamační list.

Kupující je povinen předložit prodejní doklad, aby prokázal, že zboží nakoupil v obchodě Herní prostor, pracovníkovi obchodu.

Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV

Kupující může uplatnit reklamaci do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud je reklamace uplatněna oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamaci neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců po koupi reklamovaného zboží.

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamaci, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení. Reklamaci včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné.

 

Tento dokument je platný od 1. 8. 2018.

 

Formuláře

Reklamační list

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy