Provozní řád půjčovny

Rádi bychom Vám umožnili půjčovat si některénaše klubové hry i domů. 

Výměnou za kauci (DMOC hry na trhu) vám hru půjčíme a po jejím navrácení vám plnou kauci vrátíme.

 

I. Základní ustanovení

1. Smlouva o nájmu movitých věcí se uzavírá podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jan Havel

IČ: 05404924

se sídlem: Smetanova 1058, 272 01 Kladno - Kročehlavy

kontaktní údaje:

adresa pro vyzvednutí a vrácení vypůjčených her: Žižkova 336, 272 01 Kladno 27201

email: info@herniprostor.cz

telefon: +420 723 178 622

(dále jen „pronajimatel“)  

2. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti pronajimatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu věcí movitých (dále jen: „nájemce“)  osobně na provozovně pronajimatele (dále jen „půjčovna“).

II. Vlastnictví

2.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí (dále jen „hry“) půjčovny.

2.2 Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá hry nájemci.

III. Výpůjční doba

3.1 Hry se půjčují na dobu dvou týdnů. Výpůjční doba začíná okamžikem výpůjčky na provozovně pronajimatele. Výpůjční doba končí uplynutím doby dvou týdnů od převzetí. Pokud by tento termín vycházel mimo otvírací dobu provozovny, uplyne výpůjční doba okamžikem následujícího konce otvírací doby provozovny.

3.2 Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby po vzájemné dohodě. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné. Při vypůjčení je možné rovnou dohodnou výpůjční dobu delší než 2 týdny.

3.3 Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas a ani o tom půjčovnu nespraví, jeho záloha propadne.

IV. Kauce a půjčovné

4.1 Před vypůjčením hry je nájemce povinen složit kauci ve stanovené hodnotě hry. Tuto kauci musí složit na provozovně hotově.

4.3 Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajimatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu ve výši minimálně 100 Kč. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry nebude nájemci vrácena kauce.

4.4 Nájemce je povinen vrátit půjčené hry do provozovny půjčovny.

V. Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.

5.2 Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu pronajímatele. 

5.3 Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.

5.4 Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou hru ve sjednané době.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

6.1 Pronajimatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

6.2 Pronajimatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vracení.

6.3 Pronajímatel má povinnost v případě dodržení všech podmínek vrátit nájemci plnou hodnotu kauce.

VII. Zákaznický účet

7.1 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu pronajimatele v souladu platnými předpisy GDPR.

7.2 Pronajimatel má právo před první výpůjčkou nájemce ověřit jeho totožnost pomocí platného osobního dokladu nájemce.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022